Tính toán trả góp

Giá xe bạn muốn mua:

Bạn muốn vay bao nhiêu phần trăm (%)

Bạn muốn vay bao nhiêu năm:

Tiền gốc Tiền lãi Dư nợ giảm dần Tiền phải trả

Lãi xuất trên năm: 8%

Lãi xuất trên tháng: 0.67%
(bằng 8% chia 12 tháng)

Số năm có thể vay: từ 2 đến 5 năm